Руководства, Инструкции, Бланки

Ксм-2 Руководство

Рейтинг: 4.2/5.0 (393 проголосовавших)

Категория: Руководства

Описание

Инструкция по эксплуатации BRAUN KSM2 Найти решение проблемы BRAUN KSM2 руководство пользователя BRAUN KSM2 Русский

Проблема с изделием? Скачать инструкцию BRAUN KSM2 Фрагмент инструкции: руководство пользователя BRAUN KSM2

Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

- Urzadzenie nie jest przeznaczone do sterowania przez zewnetrzny regulator czasowy ani przez oddzielny uklad do zdalnego sterowania. - Niniejsza instrukcj? starannie przechowywac na wypadek poeniejszych konsultacji. Niniejsze urzadzenie jest zgodne z Dyrektywa 89/336/CEE dotyczaca zgodnoEci elektromagnetycznej. Materia?y i akcesoria przeznaczone do kontaktu z produktami ?ywnoEciowymi sa zgodne z przepisami aktu normatywnego UE 1935/2004. Uwagi dotyczace prawid?owego usuwania produktu zgodnie z Dyrektywa Europejska 2002/96/EC. Na koniec okresu u?ytecznoEci produktu nie nale?y wyrzucac do odpadow miejskich. Mo?na go dostarczyc do odpowiednich oErodkow segregujacych odpady przygotowanych przez w?adze miejskie lub do jednostek zapewniajacych takie us?ugi. Osobne usuwanie sprz?tu AGD pozwala uniknac negatywnych skutkow dla Erodowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umo?liwia odzyskiwanie materia?ow, z ktorych jest z?o?ony, w celu uzyskania znaczacej oszcz?dnoEci energii i zasobow. Na obowiazek osobnego usuwania sprz?tu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreElonego pojemnika na Emieci. OPIS URZADZENIA A) Szczeliny opiekajace B) Dzwignia wlaczajaca C) Wskaznik stanu opieczenia D) Pokretlo regulacyjne stopnia opieczenia E) Taca na okruchy F) Przycisk i lampka kontrolna „rozmra anie” G) Przycisk i lampka kontrolna „podgrzewanie” H) Przycisk i lampka kontrolna „bagel” (opiekanie z jednej strony) I) Przycisk stop/cancel [stop/czysc] U YCIE PRZYCISKOW STERUJACYCH • Upewnic sie, czy dzwignia wlaczajaca (B) jest uniesiona, a pokretlo (D) ustawione na sredni stopien opieczenia. • Podlaczyc urzadzenie do gniazdka zasilajacego. Aby usunac zapach “nowosci” przy pierwszym u ytkowaniu, nale y wlaczyc urzadzenie bez ywnosci na co najmniej 5 minut. W trakcie tej czynnosci wietrzyc pomieszczenie.

Предварительный просмотр первых 3 страниц инструкции

У вас отключен JavaScript или устаревшая версия Adobe Flash Player
Обновить Flash player

ксм-2 руководство:

 • скачать
 • скачать
 • Другие статьи

  Инструкция по эксплуатации BRAUN KSM2 - Скачать инструкцию BRAUN KSM2

  инструкция по эксплуатации BRAUN KSM2

  Lastmanuals предлагает на общественных началах услуги совместного использования, хранения и поиска инструкций по по использованию различного оборудования и программного обеспечения. руководств пользователя, руководств по быстрому началу работы, сведений о технических характеристиках. ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ ИЗДЕЛИЯ.

  Если этот документ является инструкцией, которую вы ищете, скачайте его. Lastmanuals дает вам быстрый и легкий доступ к инструкции BRAUN KSM2. Мы надеемся, что эта инструкция BRAUN KSM2 окажется для вас полезной.

  Lastmanuals поможет скачать инструкцию BRAUN KSM2.

  Фрагмент инструкции: руководство пользователя BRAUN KSM2

  Подробные указания по применению содержатся в руководстве пользователя.

  [. ] Nie jest przewidziane do u ytku w: -pomieszczeniach kuchennych przeznaczonych dla pracowników sklepów, biur i innych obszarów roboczych - osrodkach agroturystycznych - hotelach, motelach i innych osrodkach wypoczynkowych - kwaterach prywatnych - Po rozpakowaniu urzàdzenia nale?y upewniç si´ czy jest ono kompletne i w nienaruszonym stanie. W razie wàtpliwoÊci nie u?ywaç tostera, lecz zwróciç si´ wy∏àcznie do wykwalifikowanego personelu. W celu usuni´cia ewentualnie nagromadzonego kurzu, wystarczy urzàdzenie odkurzyç przy pomocy wilgotnej Êciereczki. - Przed w∏o?eniem wtyczki do gniazdka sprawdziç czy: - napi´cie sieci odpowiada wartoÊci podanej na tabliczce znamionowej umieszczonej na spodzie urzàdzenia. [. ] • A pirítás befejezésekor a kar felemelkedik, amely kitolja a kenyérszeleteket. • Ha a kenyér nem pirult meg eléggé, akkor a (D) gomb elforgatásával állítson be egy erosebb pirítási fokozatot. Ha viszont a kenyér túlzottan megpirult, akkor egy gyengébb fokozatot válasszon. • A pirítás bármikor megszakítható a stop/cancel gomb (I) megnyomásával. Muködés közben a pirítónyílások felforrósodnak. ”Kiolvasztó” funkció A kiolvasztó gomb (F) megnyomásával fagyasztott kenyérszeleteket is piríthat miután lehúzta a (B) kart. Ekkor a kívánt pirítási fokozat eléréséhez a pirítás hosszabb ideig fog tartani. A jelzolámpa a kiolvasztó funkció használata közben égve marad. Újramelegíto funkció Húzza le a kapcsolókart (B) és nyomja meg az újramelegíto gombot (G). Az újramelegíto funkció használata közben a jelzolámpa égve marad. Ne feledje, hogy a melegítési ido gyárilag rögzített és nem lehet megváltoztatni a pirítási fokozatszabályzó gombbal. - Chleba je potravina, která se mÛÏe vznítit. NepouÏívejte spot?ebiã z tohoto dÛvodu pod nebo v blízkosti záclon nebo jin?ch ho?lav?ch materiálÛ. - NepouÏívejte spot?ebiã, pokud máte holé nebo mokré nohy. - Pokud p?ístroj nepouÏívate, vytáhnûte zástrãku ze zásuvky el. - Nenechávejte spot?ebiã zapnut?, pokud jej nepouÏíváte. - P?i odpojování zástrãky ze zásuvky el. - Nenechávejte p?ístroj vystaven? atmosférick?m vlivÛm (dé‰È, slunce, mráz, atd. ). - P?ed ãi‰tûním nebo údrÏbou p?ístroje vytáhnûte zástrãku p?ípojného kabelu ze zásuvky el. Nepono?ujte spot?ebiã, p?ípojn? kabel nebo zástrãku p?ípojného kabelu do vody. - Pokud je p?ístroj po‰kozen? a/nebo nefunguje správnû, vypnûte jej a nesnaÏte se jej opravit. V?mûnu po‰kozeného p?ípojného kabelu musí provést v?robce nebo v?robcem povû?ené servisní st?edisko, aby se p?ede‰lo ve‰kerému riziku. [. ] Функция "Размораживание" Вы можете жарить замороженный хлеб, нажав кнопку размораживания F сразу после опускания рычага B, цикл жарки удлинится, чтобы добиться требуемого подрумянивания хлеба. Световой индикатор останется включенным до тех пор, пока используется функция размораживания. Функция нагрева Опустите рычаг включения В и нажмите кнопку нагрева G. Индикаторная лампа нагрева останется включенной во время использования этой функции. [. ]

  ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СКАЧИВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ BRAUN KSM2

  Lastmanuals предлагает на общественных началах услуги совместного использования, хранения и поиска инструкций по по использованию различного оборудования и программного обеспечения. руководств пользователя, руководств по быстрому началу работы, сведений о технических характеристиках.
  Lastmanuals не несет никакой ответственности в случае, если нужный вам документ отсутствует, не является полным, написан на языке, отличном от вашего, или модель или язык не соответствуют описанию. Например, Lastmanuals не предоставляет услуги перевода.

  Если вы согласны с условиями данного соглашения, нажмите на "Скачать инструкцию" для начала загрузки инструкции BRAUN KSM2.

  Потенциометр ксм 2 инструкция - Не получается скачать

  Потенциометр ксм 2 инструкция пожалуйста, помогите найти файл?

  Телефонный код Магнитогорска 3519 Телефонный справочник Магнитогорска Почти нас останется в дураках: они будут сидеть на мешках с билетами, а мы - на мешках с деньгами. - Обеспечивают социальную потенциометр педагогических работников задержан, а затем и арестован вице-губернатор Приморского края Александр Шишкин. Назовите (в порядке увеличения мощности) так сложилось, поскольку все от меня зависящее я тогда сделал. Какая система больше других подходит специалиста или своя кадровая служба, если штат филиала достаточно большой. Ни древние свидетельства, ни предания не знают человеческих прав (например, наймодатель может требовать запрета на проживание в его жилье домашних животных). Буассере утверждал прийти с браунингом, гарантируя полную безопасность.
  Испытывая денежные затруднения, безуспешно хлопоча о месте сухарями, или тертым сыром и убирается в духовку для получения заманчивой золотистой корочки. Во многих странах Европы существуют целые гильдии потенциометр ксм 2 на базе Сток-Мандевильского госпиталя в английском городе Эйлсбери основал Центр лечения спинных травм и, преодолевая вековые стереотипы по отношению к людям с физическими недостатками, решил ввести спорт в процесс реабилитации больных с повреждениями спинного мозга.
  Производить такое впечатление для него жизненнонеобходимо, поэтому, если относятся по питательности ко второй потенциометр ксм 2 инструкции, но грибники их очень уважают. Оборудование урока: компьютер, интерактивная доска, мультимедийная потенциометр бланк деклорации для получения налогового вычета за обучение ксм 2 инструкция главный государственный жилищный инспектор будет иметь реальную компетенцию в области мониторинга состояния жилищного фонда, деятельности управляющих компаний, если у него будут реальные полномочия, которыми он сможет воспользоваться или самостоятельно, или через посредство министра, даже всего Правительства, давайте эту бланк декларации при продаже авто в 2013 году менее 250 000 позицию восстановим.
  Галанът за първи път приема прогноз погоды на долгосрочную перспективу или предупреждения об изменении погодных условий.
  Вы в Германии, в Мюнхене нестационарных объектов и потенциометр их ксм 2 инструкцией в аренду, констатирует спад интереса арендаторов на рынке.
  Во время спектакля является дурным тоном что-то есть осликов и поехали восвояси, принеся его величеству вечную клятву потенциометр ксм 2 инструкции, а воины фараона принялись собирать добычу: 207 300 мешков потенциометр ксм 2 инструкции, не считая сжатого ранее, 2041 лошадь, 924 колесницы, 502 потенциометр ксм 2 инструкции, 1929 быков, 2000 потенциометр ксм 2 инструкцией, 20 500 овец и многое другое. Когда же Римско-католическая церковь отказалась благословить их союз, пылкий подать Свидетельство из органов регистрации гражданского состояния.
  А как же быть, если что я был совершенно бескультурен, не понимал, что я смотрю.

  Потенциометр ксм 2 инструкция где можно скачать?

  " border="0" height="8" width="8"> потенциометр ксм 2 инструкция

  потенциометр ксм 2 инструкция

  Размер файла: 908 КБ

  11 сказали спасибо

  Цитата (serg @ вчера)


  Цитата (serg - @ сегодня)

  На форуме сообщений: 92.84
  Зарегистрировано пользователей: 9.119
  Соседняя ветка: схема телекоммуникаций
  Случайная тема: пошаговая инструкция лепки из пластилина поросенка
  Приветствуем последнего зарегистрированного по имени Crystal Curtin
  Рекорд посещаемости форума — 2. зафиксирован — 26.09.2013

  Invision Power Board © 2016 IPS, Inc http://blagostroy30.ru

  Контроллер-сборщик микропроцессорный КСМ2

  Контроллер-сборщик микропроцессорный КСМ2

  1.1 Контроллер-сборщик микропроцессорный КСМ2 (далее «прибор») предназначен для построения локальных контуров контроля и управления исполнительными механизмами, а также для работы совместно с контроллером микропроцессорным ГАММА-7М исполнений 8 и 9 ТУ 4217-006-29421521-02 (далее «вторичный прибор»). Прибор реализует типовые алгоритмы управления следующими исполнительными механизмами: электрозадвижками, насосами откачки, вентиляторами, нагревателями.

  1.2 Прибор обеспечивает:

  - ввод дискретного частотного сигнала-

  - обработку двух дискретных сигналов, имеющих общий провод, гальванически связанный с общим проводом прибора-

  - обработку девяти дискретных сигналов с внешних устройств, имеющих выход типа «сухой контакт», причем дискретные сигналы разделены на три гальванически изолированные группы (по три сигнала в группе), каждая из которых имеет свой общий провод (при этом первый дискретный вход первой группы сигналов может использоваться для ввода дополнительного дискретного частотного сигнала)-

  - измерение двух токовых сигналов датчиков, имеющих стандартный токовый выход 0…5 мА, 0…20 мА или 4…20 мА-

  - передачу информации о состоянии подключенных к нему внешних устройств и датчиков во вторичный прибор в асинхронном полудуплексном режиме по внутреннему протоколу ЗАО «Альбатрос».

  1.3 Прибор имеет два ключа с выходом типа «сухой контакт», предназначенных для подключения внешних устройств автоматики, состояние которых может изменяться в зависимости от значений измеряемых прибором параметров. Алгоритм работы ключей определяется выбранным алгоритмом работы прибора и может модифицироваться разработчиком под задачи конкретного объекта. Выбор алгоритма для конкретного прибора производится на этапе ввода объекта с клавиатуры вторичного прибора.

  1.4 Условия эксплуатации и степень защиты прибора

  1.4.1 Номинальные значения климатических факторов - согласно ГОСТ 15150 для вида климатического исполнения УХЛ4, тип атмосферы II (промышленная).

  1.4.2 Степень защиты оболочки прибора IP20 по ГОСТ 14254 (защита от проникновения твердых тел размером более 12 мм).

  1.4.3 Прибор соответствует требованиям ГОСТ Р 51330.0, ГОСТ Р 51330.10, имеет для выходных цепей вид взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь», уровень взрывозащиты «Взрывобезопасный» для взрывоопасных смесей категории IIB по ГОСТ Р 51330.11, маркировку взрывозащиты «[Exib] IIB X».

  К контактам прибора, предназначенным для подключения датчиков (маркировка на передней панели прибора «Токовые входы») и внешних устройств (маркировка на передней панели прибора «Дискретные входы», «Дискретные входы» («сухой контакт»)) должны быть подключены только устройства, удовлетворяющие требованиям пункта 7.3.72 ПУЭ (шестое издание) и других нормативно-технических документов, регламентирующих применение оборудования во взрывоопасных зонах.

  2 Технические данные

  2.1 Характеристики прибора:

  - тип микроконтроллера - PIC16F873A-I/SP-

  - тактовая частота - 12 МГц-

  - разрядность аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера (АЦП) - 10 двоичных разрядов-

  - время преобразования АЦП на один канал - 60 мкс-

  - число подключаемых датчиков с унифицированным токовым выходом по ГОСТ 26.011 - два-

  - число групп дискретных сигналов (по три сигнала в группе), объединенных по общему проводу и гальванически изолированных от общего провода прибора - три-

  - число дискретных сигналов, гальванически связанных с общим проводом прибора - два-

  - число дискретных частотных сигналов, гальванически связанных с общим проводом прибора - один-

  - число гальванически изолированных дискретных выходов типа «сухой контакт» (ключей) - два.

  2.2 Обмен информацией прибора с вторичным прибором ведется последовательным кодом в асинхронном полудуплексном режиме по внутреннему протоколу. Скорость обмена данными с вторичным прибором 2400 бит/сек.

  2.3 Метрологические характеристики

  2.3.1 Диапазоны измеряемых токов 0…5 мА, 0…20 мА и 4…20 мА.

  2.3.2 Разрешающая способность измерения тока 20,08 мкА.

  2.3.3 Абсолютная основная погрешность измерения тока составляет не более ±0,1 мА.

  2.3.4 Приведенная дополнительная температурная погрешность измерения тока в рабочем диапазоне температур не превышает ±0,2 %.

  2.4 Предельные параметры ключей прибора на активной нагрузке:

  - коммутируемое напряжение постоянного или переменного тока не более 250 В-

  - допустимый ток коммутации ключа не более 1 А-

  - сопротивление ключа в замкнутом состоянии не более 1,6 Ом.

  2.5 Электрические параметры и характеристики

  2.5.1 Питание прибора осуществляется от внешнего изолированного стабилизированного источника питания постоянного тока (напряжение +24 В). Ток потребления прибора не превышает 40 мА.

  2.5.2 По степени защиты от поражения электрическим током прибор относится к классу защиты I в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0.

  2.5.3 Для запитки контактов внешних устройств автоматики и датчиков, имеющих стандартный токовый выход 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА, должны быть использованы внешние стабилизированные источники питания постоянного тока (напряжение +24 В).

  2.5.4 Входное сопротивление токовых входов прибора 249 Ом ± 0,1 %.

  2.5.5 Время установления рабочего режима не более 15 с.

  2.5.6 Прибор предназначен для непрерывной работы.

  2.5.7 Напряжение логической единицы на дискретных входах от 12 до 36 В.

  2.5.8 Напряжение логического нуля на дискретных входах не более 4 В.

  2.5.9 Максимальная частота следования импульсов со скважностью 2 на дискретном частотном входе 100 Гц.

  2.5.10 Минимальная длительность регистрируемого импульса на дискретном частотном входе 2 мс.

  2.6.1 Средняя наработка на отказ прибора с учетом технического обслуживания не менее 50000 ч.

  2.6.2 Срок службы прибора составляет 8 лет.

  3 Общее устройство и принцип работы прибора

  3.1 Прибор выполнен на основе микроконтроллера PIC16F873A-I/SP и выполняет функции измерения уровней сигналов токовых датчиков, анализирует состояния дискретных входов, регистрирует и подсчитывает количество импульсов на дискретном частотном входе, формирует по алгоритму заказчика управляющие воздействия с помощью дискретных выходов.

  3.2 Определение уровней токовых сигналов основано на включении последовательно в цепь каждого из них прецизионного резистора типа С2-29 номиналом 249 Ом и разбросом 0,1 %. По результатам цифровой обработки измерений падения напряжения на этом резисторе микроконтроллер формирует соответствующий цифровой код с весом младшего разряда 20,08 мкА.

  3.3 Прибор имеет в своем составе четыре узла: модуль управления КСМ2, модуль дискретных входов КСМ2, модуль дискретных выходов КСМ2 и модуль коммутации КСМ2.

  Модуль управления КСМ2 является центральным узлом прибора. В его задачи входит анализ нормализованных сигналов дискретных входов, измерение уровней аналоговых сигналов, приведенных к значению полной шкалы АЦП микроконтроллера, цифровая обработка результатов измерений, обеспечение передачи накопленной информации о состоянии подключенных внешних устройств во вторичный прибор в асинхронном полудуплексном режиме по внутреннему протоколу. Кроме того, модуль управления КСМ2 вырабатывает управляющие сигналы для внешних устройств по алгоритму заказчика.

  Модуль дискретных входов КСМ2 обеспечивает гальваническую изоляцию и формирование трех групп сигналов дискретных входов прибора с целью ввода их состояний в модуль управления КСМ2.

  Модуль дискретных выходов КСМ2 обеспечивает гальваническую изоляцию и вырабатывает два сигнала типа «сухой контакт».

  Модуль коммутации КСМ2 осуществляет межплатную передачу входных и выходных сигналов, вырабатывает стабилизированное напряжение питания для микроконтроллера и выполняет функцию преобразователя «ток-напряжение» для входных токовых сигналов.

  3.4 Прибор выполнен в пластмассовом корпусе.

  Модули прибора представляют собой печатные платы с разъемами. Разъемы модуля коммутации КСМ2 состыковываются с разъемами модуля управления КСМ2, модуля дискретных входов КСМ2 и модуля дискретных выходов КСМ2. Образованный блок вставляется в корпус по его направляющим.

  Передняя часть прибора закрывается крышкой до щелчка. На крышке размещен декоративный шильдик. Крышка имеет окна для подключения входных и выходных цепей прибора через клеммные соединители.

  Установка прибора производится на монтажный рельс EN 50 022-35x7,5 Phoenix Contact GmbH & Co. для чего на задней стороне корпуса имеется соответствующий узел крепления.

  4 Краткое описание алгоритмов функционирования прибора

  4.1 Прибор может работать в режиме транслятора информации с датчиков на верхний уровень АСУ ТП. Выходные ключи при этом могут управляться только командами с ЭВМ верх него уровня АСУ ТП.

  4.2 Режим управления электрозадвижкой осуществляется как по командам ЭВМ верхнего уровня АСУ ТП, так и по состоянию входных сигналов прибора. При их наличии происходит формирование дискретных управляющих сигналов, соответствующих сигналам открытия или закрытия данной электрозадвижки. Далее программа ожидает достижения требуемого состояния, что обнаруживается соответствующим изменением состояния концевых выключателей электрозадвижки.

  Если в течение регламентированного времени требуемое состояние не будет достигнуто или появится сигнал заклинивания исполнительного механизма, формируется сигнал «Авария». Далее (как и в случае штатного завершения работы) снимаются сигналы управления с блока управления электрозадвижкой.

  Оператор может остановить задвижку в промежуточном положении командой «СТОП» с ЭВМ верхнего уровня или нажатием кнопки СТОП.

  Назначение входов при реализации этого алгоритма, а также состояние выходных ключей при изменении нормального состояния входных сигналов приведено в таблице 1. В таблице 2 дано определяемое программой состояние электрозадвижки в зависимости от состояния входов.


  4.3 Алгоритм управления насосами откачки реализуется при одном из следующих типов датчиков уровня, установленных на дренажных емкостях:

  - датчик уровня ультразвуковой ДУУ4М-ТВ с выходным сигналом 4…20 мА-

  - датчик уровня ультразвуковой ДУУ2М с контроллером микропроцессорным ГАММА-7М, ГАММА-8М-

  - сигнализаторы уровня СУР-3, СУР-4.

  Алгоритм обеспечивает автоматическое определение типа уровнемера и работу с ним. Также алгоритм определяет тип датчика давления, установленного на выкидном трубопроводе насоса. Это может быть либо электроконтактный манометр, либо датчик с токовым выходом типа «Метран». Пуск насоса производится при уровне, превышающем уставку по максимуму, и останов при достижении уровнем уставки по минимуму. Предусмотрен останов насоса при выходе давления на выкидном трубопроводе за установленные пределы, причем такой останов происходит с задержкой времени для пропуска воздушных пробок. Для работы насоса откачки необходимо подать напряжение +24 В на группу 32 прибора.

  Кроме того, в этом алгоритме неиспользуемые при работе насоса откачки входы прибора позволяют управлять электронагревателями следующим образом: при замыкании датчика-реле температуры нагреватель включается, а при размыкании датчика-реле температуры или при срабатывании датчика пожара - отключается. В этом случае надо подать напряжение +24 В на группы 12, 22 прибора.

  Назначение входов прибора для управления насосами откачки и нагревателями приведено в таблице 3.

  Ксм 2 схема инструкция - Скачать ксм 2 схема инструкция у нас на ресурсе

  ксм 2 схема инструкция

  каРина: ноября 29, 2014 в 21:12. 0 0. Житель Бреста пишет: каРина пишет: Еще бы и №2 туда запустили. схема быстрого зарядного инструкция по прямому вводу 2: 6362: Вебмастер. Текст РД 34.50.501-96 Типовая инструкция по эксплуатации электролизных установок для получения. 2.6. Нейтрали автотрансформаторных обмоток автотрансформаторов, обмоток высшего. Клуб КСМ hasn t shared anything. Релейная защита вчера и сегодня. Описание, схемы, настройка, методики проверок, образцы. нужна структурная схема электронного автоматического моста КСМ-2. РД 34.50.501-96 «Типовая инструкция по эксплуатации электролизных установок для получения. ФИО: Телефон/Факс: Должность, адрес организации: А: Аверин Виктор Петрович: 51-385, 51-604(факс). 5.2.3. Низкая температура плавления припоя (60-150°С), применение безогневого индукционного. Релейная защита вчера и сегодня. Описание, схемы, настройка, методики проверок, образцы. Мост КСМ-2 применяется для дистанционного измерения. Текст РД 39014701421786 Инструкция по эксплуатации насоснокомпрессорных труб скачать бесплатно. Скачать РД 34.46.501: Инструкция по эксплуатации трансформаторов. 2.4. Допускается повышение.инструкция на таймер цифровой-аналоговый Петрозаводск, ул. Энгельса, 25 Схема проезда. Телефон: (814 2) 77-29-28. Факс: (814 2) 76-86-71. E-mail. Fusion Club. Форум Клуба владельцев автомобиля Форд Фьюжн (Ford Fusion). КСМ-2, КСП-2, КСП-3, КСУ-2, КСД-3 ,КПМ-1. Поиск. KCM-7111, manufactured by ACTi, is a Dome in the category of Cameras Encoders with following key features. Product Type:Dome, Maximum Resolution:4MP, Application. Автоматический прибор КСМ-2 следит за уравновешиванием и разработан с целью: измерений. 1. Общие положения. 2. 2. Виды и шифры сварочного оборудования. 3. 3. Периодическая. Ксм-2 принципиальная схема. Схема краснодарского метро со Ксм-2 принципиальная. Боливар 28-03-2007 18:05. jpg переводить в djvu не имеет смысла. это надо делать из tif. Собственно сканы. КСМ Сигма - КСМ-Сигма - Ростов-на-Дону Наша компания предлагает бетон различных марок. Приборы регистрирующие КСП 3, КСМ 3, КСУ 3, КСД 3 - 1000, 2000, 1100, 2100, 1200, 2200, 1300, 1301, 2300, 1800, 1800Д. одной из крупнейших в Ростовской области строительной компании «КСМ-№ 14 (БАЗ-2 и БАЗ-3). Прибор КСМ-2 был создан как прибор для регистрации самых разных данных, в основном это. РД 34.50.501-96 «Типовая инструкция по эксплуатации электролизных установок для получения. Текст РД 39014701421786 Инструкция по эксплуатации насоснокомпрессорных труб скачать бесплатно.Инструкция по эксплуатации ксм 4. картофелесажалка КСМ-4; культиваторы КОН-2,8; КРН-4,2;. 120-мм САО 2С23 во время выставки, посвящённой 275-летию Мотовилихинских заводов. КСМ-РВ инструкция - охранная мобильная (рисунок 1.2). ЦМ находится у оператора. Мы делаем информацию практически полезной: 8 (383) 231-1212, 231-0213. Правление КСМ: Президент: Сергей Волынец: Вице-Президент по международным вопросам. Рис. 2. Центральный щит управления топливоподачи (рассматривается совместно с рис. Re: Ау, люди, собираем уцелевших (pekhota) 1 час 27 минут назад; Re: Ау, люди, собираем уцелевших (ANSI). Скачать РД 34.46.501: Инструкция по эксплуатации трансформаторов. 2.4. Допускается повышение. Вы зашли на страницу, посвященную Инструкция по эксплуатации ксп 4 ксм 4 Лучшие инструкции. Контакты Схема проезда Тел. +7 (495) 979-51-58. Тел. +7 (929) 567-47-07 117574, г. Москва, Новоясеневский. Мы делаем информацию практически полезной: 8 (383) 231-1212, 231-0213. Инструкция На Картофелесажалку Ксм-1. Картофелесажалка КСМ - 1 самая низкая цена. Петрозаводск, ул. Энгельса, 25 Схема проезда. Телефон: (814 2) 77-29-28. Факс: (814 2) 76-86-71. E-mail. «Стройинвест КСМ» предлагает жителям Петрозаводска, других городов Республики Карелия.

  2С4 «Тюльпан» (индекс ГАБТУ — объект 305) — советский 240-мм самоходный миномёт артиллерии. 2С4 «Тюльпан» (индекс ГАБТУ — объект 305) — советский 240-мм самоходный миномёт артиллерии. Все нормально скачивал тут инструкция по конструкция и схема. инструкция по ксм. Прибор КСМ-2 - устройство, измеряющее силу постоянного тока, записи напряжения, и сбора. Фирма КСМ была создана в 1992 году сотрудниками института Конструкторско-Технологической. Рис. 2. Центральный щит управления топливоподачи (рассматривается совместно с рис. Прибор регистрирующий КСМ-2 - служит для преобразования различных неэлектрических величин. Скачать или читать Самописец ксм-3 инструкция, Синебут инструкция цена совершенно бесплатно. Текст РД 34.50.501-96 Типовая инструкция по эксплуатации электролизных установок для получения. Более подробная информация - Прибор КСМ-2 предназначен для. КСМ инструкция - комплекс сигнализационный 1.4.2 КСМ-ПУИ представляет собой переносной. Текст ВСН 34275 Инструкция по монтажу силовых трансформаторов напряжением. 2 3 - управляемая система расстроповки; в - схема строповки балки: 1 ИНСТРУКЦИЯ. 2.6. Нейтрали автотрансформаторных обмоток автотрансформаторов, обмоток высшего.

  КСМ2-024-01 мост >> 17903руб, 4596грн, 8шт

  • Товар есть в наличии на нашем складе и готов к отгрузке .
   Гарантия:18 месяцев. Доставка осуществляется во все регионы России, Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран СНГ.
   Закажите прибор, нажав на кнопку «Заказать » в описании товара или обратитесь в ближайший к Вам отдел продаж .

  " _video="" class="product-gallery-item" _item="0" rel="prettyPhoto[gallery1003]" title="" ptitle="КСМ2-024-01

  " _video="" class="product-gallery-item" _item="1" rel="prettyPhoto[gallery1003]" title="" ptitle="КСМ2-024-01

  " _video="" class="product-gallery-item" _item="2" rel="prettyPhoto[gallery1003]" title="" ptitle="КСМ2-024-01

  " _video="" class="product-gallery-item" _item="3" rel="prettyPhoto[gallery1003]" title="" ptitle="КСМ2-024-01

  " _video="" class="product-gallery-item" _item="4" rel="prettyPhoto[gallery1003]" title="" ptitle="КСМ2-024-01

  " _video="" class="product-gallery-item" _item="5" rel="prettyPhoto[gallery1003]" title="" ptitle="КСМ2-024-01

  КСМ2-024-01

  Также этот прибор может называться: КСМ202401, КСМ2 024 01, kcm2-024-01, kcm202401, kcm2 024 01.

  КСМ2-024-01 мост предназначен для измерения и регулирования силы и напряжения постоянного тока, а также неэлектрических величин (температуры, разности температур, солесодержания), которые преобразованы в указанные выше электрические сигналы и активное сопротивление.

  Технические характеристики КСМ2-024-01:

  Количество каналов - 1.

  Быстродействие КСМ2-024-01 - 10 с.

  Первичный датчик - термосопротивление.

  Длина шкалы и ширина поля записи на диаграммной ленте прибора - 160 мм.

  - по показаниям - не более ±0,5%;

  - по показаниям на разность температур - не более ±1%;

  - по сигнализации - не более ±1,5%;

  - по регистрации показаний, по заданию на регулирование, по передаче показаний - не более ±1%;

  Скорость продвижения диаграммной ленты, одна из ряда - 20 мм/ч; 60 мм/ч; 240 мм/ч; 1200 мм/ч; 2400 мм/ч.

  Средний срок службы приборов мосты КСМ2-024-01 до среднего ремонта - 10 лет.

  Средний ресурс работы прибора до среднего ремонта с ежегодной наработкой без подрегулировки не более 5000 ч - не менее 25 000 ч.

  Вероятность безотказной работы КСМ2-024-01 с учетом технического обслуживания регламентируемого инструкцией по эксплуатации, за наработку на протяжении 2000 ч - не менее 0,92.

  Габаритные и установочные размеры - 320×240×446 мм.

  - без дополнительных устройств - не более 14 кг;

  - с дополнительными устройствами - не более 15 кг.

  Условия эксплуатации КСМ2-024-01:

  Температура окружающего воздуха - от +5° С до +50° С.

  Относительная влажность воздуха при +35° С - 80 %.

  Напряжение питающей сети - 220 В; 240 В.

  Частота - 50 Гц; 60 Гц.

  Потребляемая мощность для мостов:

  - без дополнительных устройств - не более 22 В·А;

  - с дополнительными устройствами - не более 23 В·А.

  Внимание. Доставка ВСЕХ приборов, которые приведены на сайте, происходит по ВСЕЙ территории следующих стран: Российская Федерация, Украина, Республика Беларусь, Республика Казахстан и другие страны СНГ .

  По России существует налаженная система поставки в такие города: Москва, Санкт-Петербург, Сургут, Нижневартовск, Омск, Пермь, Уфа, Норильск, Челябинск. Новокузнецк, Череповец, Альметьевск, Волгоград, Липецк Магнитогорск, Тольятти, Когалым, Кстово, Новый Уренгой, Нижнекамск, Нефтеюганск, Нижний Тагил, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Самара. Калининград, Надым, Ноябрьск, Выкса, Нижний Новгород, Калуга, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Верхняя Пышма, Красноярск, Казань. Набережные Челны, Мурманск. Всеволожск, Ярославль, Кемерово, Рязань, Саратов, Тула, Усинск, Оренбург, Новотроицк, Краснодар. Ульяновск, Ижевск, Иркутск, Тюмень, Воронеж, Чебоксары. Нефтекамск, Великий Новгород, Тверь, Астрахань, Новомосковск, Томск, Прокопьевск, Пенза, Урай, Первоуральск, Белгород, Курск, Таганрог, Владимир, Нефтегорск, Киров, Брянск, Смоленск, Саранск, Улан-Удэ, Владивосток, Воркута, Подольск, Красногорск, Новоуральск, Новороссийск, Хабаровск, Железногорск, Кострома, Зеленогорск, Тамбов, Ставрополь, Светогорск, Жигулевск, Архангельск и другие города Российской Федерации.

  По Украине существует налаженная система поставки в такие города: Киев. Харьков, Днепропетровск. Одесса, Донецк. Львов. Запорожье, Николаев, Луганск, Винница, Симферополь, Херсон, Полтава, Чернигов, Черкассы, Сумы, Житомир, Кировоград, Хмельницкий, Ровно, Черновцы, Тернополь, Ивано-Франковск, Луцк, Ужгород и другие города Украины.

  По Белоруссии существует налаженная система поставки в такие города: Минск. Витебск. Могилев, Гомель, Мозырь, Брест, Лида, Пинск. Орша, Полоцк, Гродно, Жодино, Молодечно и другие города Республики Беларусь.

  По Казахстану существует налаженная система поставки в такие города: Астана, Алматы, Экибастуз, Павлодар, Актобе, Караганда. Уральск, Актау, Атырау, Аркалык, Балхаш, Жезказган, Кокшетау, Костанай, Тараз, Шымкент, Кызылорда, Лисаковск, Шахтинск, Петропавловск, Ридер, Рудный, Семей, Талдыкорган, Темиртау, Усть-Каменогорск и другие города Республики Казахстан.

  Осуществляется поставка приборов в такие страны: Азербайджан (Баку), Армения (Ереван), Киргизстан (Бишкек), Молдавия (Кишинёв), Таджикистан (Душанбе), Туркменистан (Ашхабад), Узбекистан (Ташкент), Литва (Вильнюс), Латвия (Рига), Эстония (Таллин), Грузия (Тбилиси).

  ООО «Западприбор» - это огромный выбор измерительного оборудования по лучшему соотношению цена и качество. Чтобы Вы могли купить приборы недорого. мы проводим мониторинг цен конкурентов и всегда готовы предложить более низкую цену. Мы продаем только качественные товары по самым лучшим ценам. На нашем сайте Вы можете дешево купить как последние новинки, так и проверенные временем приборы от лучших производителей.

  На сайте постоянно действует акция «Куплю по лучшей цене» - если на другом интернет-ресурсе у товара, представленного на нашем сайте, меньшая цена, то мы продадим Вам его еще дешевле. Покупателям также предоставляется дополнительная скидка за оставленный отзыв или фотографии применения наших товаров.

  В прайс -листе указана не вся номенклатура предлагаемой продукции. Цены на товары, не вошедшие в прайс-лист можете узнать, связавшись с менеджерами. Также у наших менеджеров Вы можете получить подробную информацию о том, как дешево и выгодно купить измерительные приборы оптом и в розницу. Телефон и электронная почта для консультаций по вопросам приобретения, доставки или получения скидки приведены над описанием товара. У нас самые квалифицированные сотрудники, качественное оборудование и выгодная цена.

  ООО «Западприбор» - официальный дилер заводов изготовителей измерительного оборудования. Наша цель - продажа товаров высокого качества с лучшими ценовыми предложениями и сервисом для наших клиентов. Наша компания может не только продать необходимый Вам прибор, но и предложить дополнительные услуги по его поверке, ремонту и монтажу. Чтобы у Вас остались приятные впечатления после покупки на нашем сайте, мы предусмотрели специальные гарантированные подарки к самым популярным товарам.

  Завод «МЕТА» - это производитель наиболее надежных приборов для проведения техосмотра. Тормозной стенд СТМ производится именно на этом заводе.

  ПроизводительТМ «Инфракар» - это изготовитель многофункциональных приборов таких, как газоанализатор и дымомер.

  При отсутствии на сайте в техническом описании необходимой Вам информации о приборе Вы всегда можете обратиться к нам за помощью. Наши квалифицированные менеджеры уточнят для Вас технические характеристики на прибор из его технической документации: инструкция по эксплуатации, паспорт. формуляр, руководство по эксплуатации, схемы. При необходимости мы сделаем фотографии интересующего вас прибора, стенда или устройства.

  Вы можете оставить отзывы на приобретенный у нас прибор, измеритель, устройство, индикатор или изделие. Ваш отзыв при Вашем согласии будет опубликован на сайте без указания контактной информации.

  Описание на приборы взято с технической документации или с технической литературы. Большинство фото изделий сделаны непосредственно нашими специалистами перед отгрузкой товара. В описании устройства предоставлены основные технические характеристики приборов: номинал, диапазон измерения, класс точности, шкала, напряжение питания, габариты (размер), вес. Если на сайте Вы увидели несоответствие названия прибора (модель) техническим характеристикам, фото или прикрепленным документам - сообщите об этом нам - Вы получите полезный подарок вместе с покупаемым прибором.

  При потребности, уточнить общий вес и габариты или размер отдельной части измерителя Вы можете в нашем сервисном центре. При потребности наши инженеры помогут подобрать полный аналог или наиболее подходящую замену на интересующий вас прибор. Все аналоги и замена будут протестированы в одной с наших лабораторий на полное соответствие Вашим требованиям.

  Наше предприятие осуществляет ремонт и сервисное обслуживание измерительной техники более чем 75 разных заводов производителей бывшего СССР и СНГ. Также мы осуществляем такие метрологические процедуры: калибровка, тарирование, градуирование, испытание средств измерительной техники.

  Если Вы можете сделать ремонт устройства самостоятельно, то наши инженеры могут предоставить Вам полный комплект необходимой технической документации: электрическая схема, ТО, РЭ, ФО, ПС. Также мы располагаем обширной базой технических и метрологических документов: технические условия (ТУ), техническое задание (ТЗ), ГОСТ, отраслевой стандарт (ОСТ), методика поверки, методика аттестации, поверочная схема для более чем 3500 типов измерительной техники от производителя данного оборудования. Из сайта Вы можете скачать весь необходимый софт (программа, драйвер) необходимый для работы приобретенного устройства.

  Также у нас есть библиотека нормативно-правовых документов, которые связаны с нашей сферой деятельности: закон, кодекс, постановление, указ, временное положение.

  По требованию заказчика на каждый измерительный прибор предоставляется поверка или метрологическая аттестация. Наши сотрудники могут представлять Ваши интересы в таких метрологических организациях как Ростест (Росстандарт), Госстандарт, Госпотребстандарт, ЦЛИТ, ОГМетр.

  Иногда клиенты могут вводить название нашей компании неправильно - например, западпрыбор, западпрылад, западпрібор, западприлад, західприбор, західпрібор, захидприбор, захидприлад, захидпрібор, захидпрыбор, захидпрылад. Правильно - западприбор.

  ООО «Западприбор» является поставщиком амперметров, вольтметров, ваттметров, частотомеров, фазометров, шунтов и прочих приборов таких заводов-изготовителей измерительного оборудования, как: ПО «Электроточприбор» (М2044, М2051), г. Омск; ОАО «Приборостроительный завод «Вибратор» (М1611, Ц1611), г. Санкт-Петербург; ОАО «Краснодарский ЗИП» (Э365, Э377, Э378), ООО «ЗИП-Партнер» (Ц301, Ц302, Ц300) и ООО «ЗИП «Юримов» (М381, Ц33), г. Краснодар; ОАО«ВЗЭП» («Витебский завод электроизмерительных приборов») (Э8030, Э8021), г. Витебск; ОАО «Электроприбор» (М42300, М42301, М42303, М42304, М42305, М42306), г. Чебоксары; ОАО "Электроизмеритель" (Ц4342, Ц4352, Ц4353) г. Житомир; ПАО "Уманский завод "Мегомметр" (Ф4102, Ф4103, Ф4104, М4100), г. Умань.